Fryslân ligt centraal in de Blue Delta, ‘it moaiste plak fan d’ ierde’.

 

Waar missiegedreven wordt gewerkt aan de brede welvaart en ons verdienvermogen. Een vitaal Fryslân met een veerkrachtige circulaire economie.

 

Dit kan alleen met elkaar. Ondernemers, onderwijs en overheden geven samen richting aan de circulaire economische koers met de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigende Naties als kompas.

Economische samenwerkingsagenda

Fryslân, schoon, gezond & gelukkig

Geïnspireerd door water

In 2030 is Fryslân wereldwijd een leidende regio in water en delta gerelateerde onderwerpen. Van klimaatadaptatie, nieuwe technologie en watertoerisme tot realisatie van ecologische doelen.

De wereldbevolking bedraagt meer dan 7 miljard mensen. Zij moeten elke dag eten en drinken. In Fryslân heeft de combinatie van water en vruchtbaar land altijd gezorgd voor gezonde voedselproductie. Kennis van water en bodem en van nieuwe technologieën geven Fryslân de basis om structureel aan deze missie te werken. Zo draagt Fryslân bij aan het belang van water en bodem als bron voor de gezondheid van de wereld. En ontwikkelt Fryslân zich duurzaam economisch én in haar bijdrage aan de wereldvraagstukken. Met een aantal mondiaal onderscheidende niches en kennisnetwerken heeft Fryslân een sterke, duurzame positie om cross-sectorale innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor een gezond leven.

Een circulaire samenleving

In 2030 is Fryslân de meest circulaire samenleving. Een bloeiende samenleving waar iedereen ertoe doet en mee kan doen, met zelfherstellend en opnieuw te gebruiken natuurlijk kapitaal van onze aarde.

Een circulaire samenleving heeft tot doel het gemeenschappelijke ‘kapitaal’ weer op te bouwen; of het nu gaat om financieel, gefabriceerd, menselijk, sociaal of natuurlijk kapitaal. De doelstellingen zijn voornamelijk afgestemd op de industrie, landbouw en energiesector. De realisatie van deze missie kan alleen in nauwe samenwerking met ondernemers, onderwijs en overheden door het ondersteunen van initiatieven om een meer circulaire waardeketen te creëren. Denk hierbij aan onder meer bodem, biodiversiteit, duurzame energie, voedselproductie, herbruikbare grondstoffen en schoon water. Allemaal randvoorwaarden voor een gezonde gemeenschap met een florerende economie. Circulair worden is daarvoor het kernbegrip voor een schone leefomgeving.

Een verbonden platteland

In 2030 is onze plattelandssamenleving betrokken en verbonden. Het zorgt ervoor dat we ons de gelukkigste mensen van Europa voelen.

In Fryslân gaan we voor brede welvaart, wat in grote lijnen de optelsom is van welzijn, welbevinden en welvaart. Op weg naar een circulaire economie kan ons daarbij helpen. Waar we toewerken naar een bloeiende samenleving met zelfherstellende en opnieuw te gebruiken capaciteiten van onze aarde. Door haar egalitaire en verbonden samenleving kan Fryslân deze transitie doormaken. Het web van activiteiten waarin iedereen kan meedoen, zorgt voor een noodzakelijke verbinding tussen technologische en maatschappelijke innovatie. Deze verbinding maakt Fryslân het ideale proefgebied om circulair te leven, te ondernemen en te leren. Op allerlei plekken is deze energie al lang voelbaar zoals bij ondernemers, onderwijs, overheden en de honderden burgerinitiatieven die Fryslân rijk is. En zo kunnen we aan deze missie voldoen en blijven we in Fryslân de meest gelukkige bewoners van Europa.

Europees onderzoek wijst uit dat Fryslân vooroploopt in het ervaren van geluk, tevredenheid en gezondheid van haar inwoners. Er is groot vertrouwen in instituties en sterk gevoel van veiligheid. De ruimte en het landschap worden met 7,7 het hoogst gewaardeerd, dit in nauwe relatie met schone lucht. De basis van een brede welvaart is hier sterk.

Fryslân.
Schoon.
Gezond.
Gelukkig.
Netwerk.
Verdieping.
Resultaat.
Water.
Land.
Evenwicht.
Lokaal ontwikkelen.
Internationaal inzetten.

Europese koploper circulaire economie

Europese koploper blijven. Hierop is de economische samenwerkingsagenda met de 6 economische speerpunten op afgestemd. Hier zit ons verdienvermogen voor de toekomst en werken ondernemers, onderwijs en overheden aan het onderscheidend vermogen. Door kennis- en onderzoeksagenda’s. Door mondiale opgaven concreet te verlaten naar innovatieve oplossingen. Hiermee hebben de 6 Friese economische speerpunten grote aantrekkingskracht op ondernemerschap en talent.

Vitaal Fryslân

Fryslân is een regio met veel midden- en kleinbedrijven en een sterke kennisinfrastructuur. De economische basis van Fryslân. Daarvoor werken ondernemers, onderwijs en overheden zelfstandig en gezamenlijk aan essentiële randvoorwaarden in de basis infrastructuur op het gebied van leven, ondernemen en leren. Zo kunnen de 6 economische speerpunten zich missiegedreven doorontwikkelen. Versterken we ons verdienvermogen en dragen we bij aan de maatschappelijke opgaven.

Leven, ondernemen & leren

De Friese economie kan alleen succesvol zijn als wonen en leven hoge kwaliteit kent. Een omgeving waar ruimte is om te wonen. Om schoon te ademen. Om te bewegen en te sporten en te ontmoeten. Maar ook ruimte om te denken om te  leren. Om de toekomst open met elkaar te bespreken en om haar dynamisch culturele activiteiten te beleven. Die ruimte maakt brede welvaart mogelijk en is voor iedereen die kiest voor een duurzame toekomst. Een fijne plek om te leven, te ondernemen en te leren.

Zelf. Samen. Doen. Dit is ons adagium.

Dankzij de eeuwige verbondenheid met ons landschap is in Fryslân een sterk organiserend vermogen en gemeenschapszin.

De ‘iepen mienskip’ kenmerkt zich door snelle verbindingen en actiegerichte houding met ruimte voor het experiment. Oprechte samenwerking en een cultuur van betrokkenheid, betrouwbaarheid en loyaliteit. Met zorg voor de ander én voor toekomstige generaties.

Vanuit deze waarden werken ondernemers, onderwijs en overheden als een pact missiegedreven aan 6 economische speerpunten als onderdeel van de economische samenwerkingsagenda. Waarin we afspraken maken, innovatiekansen benutten en concrete acties op touw zetten. Vanuit de kracht van kennis en ondernemerschap weten we zo maatschappelijke opgaven te vertalen naar Friese innovatieve oplossingen.

Speerpunten

Binnen dit ecosysteem onderscheiden zich 6 economische speerpunten van wereldklasse die nauw met elkaar verbonden zijn.

AgroFood AgroFood
Water Technology Water Technology
Circulair Materials Circulair Materials
HighTech Systems & Materials HighTech Systems & Materials
Maritime Technology Maritime Technology
Tourism & Hospitality Tourism & Hospitality