Nieuws

Ondertekening intentieverklaring Onderwijsakkoord Fryslân

Maandag 13 maart 2023 ondertekenden de bestuurders van onderwijsinstellingen NHL Stenden, Firda, Aeres, Hogeschool Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen en de provincie Fryslân in de Kanselarij met elkaar de intentieverklaring met daarin afspraken om vlot te komen tot een Onderwijsakkoord Fryslân. In dit akkoord wordt concreet vastgelegd hoe deze partijen samen de ontwikkeling van Fryslân willen versterken.

Gedeputeerde Friso Douwstra: “Dit moment markeert de wens van alle instellingen om met elkaar, met meer focus, het middelbaar en hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs vorm te geven en studenten beter te laten aansluiten op de Friese arbeidsmarkt. De Friese onderwijsinstellingen weten elkaar steeds beter te vinden.”

Waarom een onderwijsakkoord?

De onderwijsinstellingen NHL Stenden, Firda, Aeres, Hogeschool Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen en de provincie Fryslân slaan de handen ineen om de Friese economie te versterken en in Europa voorop te lopen op het gebied van circulariteit, inclusiviteit en innovatie. Kennis en een leven lang ontwikkelen vormen daarin een belangrijke schakel. Om de regionale economische ontwikkeling te versterken spreken de betrokken organisaties met elkaar af dat zij concrete resultaten willen bereiken. Zij richten zich gezamenlijk op de sectoren die het fundament vormen van Fryslân.

Welke afspraken zijn gemaakt?

Wij gaan samenwerken aan de ontwikkeling van de regio waar het goed leren, werken en wonen is.

  • We werken aan de doorontwikkeling van onderwijs en doorlopende leerlijnen op de sectoren die het fundament van de Friese samenleving vormen.
  • We creëren samen een passend aanbod op het gebied van leven lang ontwikkelen zodat ook volwassenen bij- en omgeschoold kunnen worden binnen de kernsectoren.
  • We leveren een bijdrage aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt door voldoende instroom in de grootste sectoren in de regio in verbinding met het MKB.
  • Vanuit het kader van circulariteit en inclusiviteit werken we aan een regio waarin brede welvaart centraal staat.

bron: fryslan.frl

Nieuws