Nieuws

Onderwijsakkoord Fryslân

Samenwerken aan de ontwikkeling van de regio waar het goed leren, werken en wonen is.

Maandag 13 maart 2023 ondertekenden de bestuurders van onderwijsinstellingen NHL Stenden, Firda, Aeres, Hogeschool Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen en de provincie Fryslân in de Kanselarij met elkaar de intentieverklaring met daarin afspraken om vlot te komen tot een Onderwijsakkoord Fryslân. Deze is inmiddels uitgewerkt en hieronder te downloaden.

In dit akkoord wordt concreet vastgelegd hoe deze partijen samen de ontwikkeling van Fryslân willen versterken.

Onderwijsakkoord Fryslân

Intentieverklaring

Samenvatting intentieverklaring

 

Nieuws